Welkom op dé website voor al uw creatieve materialen !
Van Institutionele markt (grootverbruikers als kinderopvang,
scholen en zorginstellingen) tot particulier

Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van LTC-Leiden (v/h Leidse Textiel Centrale) gevestigd en kantoorhoudende te Leiden.

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "LTC": de vennootschap onder firma LTC-Leiden (v/h Leidse Textiel Centrale);
  • "wederpartij": de wederpartij van LTC.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LTC en de wederpartij waarop LTC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LTC voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden.


2. Aanbiedingen
2.1 Alle door LTC gemaakte offerte c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Offerte c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, verplichten LTC niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding zal LTC de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis stellen.

2.3 Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen steeds vrijblijvend.

2.4 In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren i.c. prijsverhoging door leverancier(s), alsmede in geval van wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, is LTC gerechtigd de prijzen te verhogen.3. Levering en transport
3.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen op het adres van de wederpartij.

3.2 Order- en vrachtkosten worden berekend volgens de meest actuele prijzen, welke onder meer zijn opgenomen in de LTC-catalogus.

3.3 Het transport van bestelde goederen zijn voor rekening en risico van LTC. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra die de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

3.4 De wederpartij dient, indien bij aflevering van een zending een beschadiging wordt geconstateerd, ofwel de zending te weigeren, ofwel binnen 24 uur vervoersschade te melden bij LTC. Mocht het aantal colli niet overeenstemmen, dan is het van belang te tekenen voor het aantal ontvangen colli.

3.5 Reclames op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen aan LTC te worden gerapporteerd.

3.6 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen acht dagen na ontvangst van de factuur.

3.7 LTC is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke deelleveringen afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

3.8 Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud.

3.9 Zonder uitdrukkelijke toestemming worden door LTC geen retourzendingen aanvaard. Het transport van door LTC op verzoek van de wederpartij geaccepteerde retourzendingen welke niet zijn te wijten aan door LTC gemaakte fouten, is voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

3.10 LTC is gerechtigd om bij de in het vorige lid bedoelde retourzendingen 10% verwerkingskosten in rekening te brengen, met een minimum van € 7,50.

3.11 In het geval dat goederen, afwijkend van de standaard LTC-collectie, speciaal voor de wederpartij besteld worden, is ruilen of retourzending niet mogelijk en zijn afzonderlijke orderkosten verschuldigd.

3.12 De in het vorige lid bedoelde goederen kunnen slechts besteld worden bij afname van volledige (fabrieks-)verpakkingseenheden met een minimum ordergrootte van € 35,- exclusief BTW.4. Garantie
4.1 Met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde verleent LTC zes maanden garantie terzake de door LTC geleverde goederen.

4.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij, en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van de geleverde goederen.

4.3 Indien de wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal LTC allereerst trachten het geleverde te (laten) repareren.


5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van LTC tot op het moment van volledige betaling door de wederpartij, met inbegrip van eventuele rente en kosten.

5.2 Geleverde goederen kunnen terstond door LTC worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn (betalings)verplichtingen houdt, of LTC gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname van de goederen verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

5.3 Ingeval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de wederpartij of in geval van overlijden van de wederpartij indien deze een natuurlijk persoon betreft, is LTC gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het eventueel onbetaald gebleven deel van het geleverde kan LTC alsdan terugvorderen. Ontbinding en terugname laten LTC haar recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In alle in dit lid genoemde gevallen zal elke vordering van LTC op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.6. Overmacht
6.1 LTC is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van het overeengekomene ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords.

6.2 Ingeval LTC door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft LTC het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren. Dit zonder dat LTC tot enige schadevergoeding gehouden is.

6.3 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.7. Betalingen
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door LTC opgegeven bank- of postbankrekening.

7.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn wordt door LTC rente berekend over het gehele door de wederpartij verschuldigde bedrag van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

7.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door LTC gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 LTC houdt zich steeds het recht voor contante betaling bij (af)levering te eisen. LTC kan bij het aangaan van de overeenkomst gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag vorderen.

7.5 Is de wederpartij in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is alsdan in alle gevallen de incassokosten verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,--, onverminderd het recht aan te tonen, dat terzake van buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag aan LTC in rekening wordt gebracht, welke hogere kosten dan ook worden doorberekend aan de wederpartij.

7.6 Zodra en zolang de wederpartij een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is LTC gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmede de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van LTC is beperkt tot reparatie of vervanging van het geleverde.

8.2 LTC is niet gehouden tot vergoeding van (in)directe (gevolg)schade, van welke aard dan ook, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.


9. Rechtskeuze en bevoegde rechter
9.1 Op elke overeenkomst tussen LTC en de wederpartij gesloten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De rechter in de woonplaats van LTC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, niettegenstaande de bevoegdheid van de Voorzieningenrechter in kort geding. Niettemin heeft LTC het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Bezoek ook onze showroom
Bezoek ook onze showroom

 

Afhaal- en Outletcentrum
W. Barentszstraat 11-13 
2315 TZ LEIDEN Route

Openingstijden
Maandag 13.00 u tot 17.00 u.
Di t/m Vr    9.00 u tot 17.00 u.

Bezorging 

> Minimum orderbedrag € 10,-
> Verzendkosten € 5,95 
> Boven € 99,- gratis verzending
> Levertijd 1 tot 5 werkdagen

> Kortingsregeling

Catalogus Creatieve Materialen

LTC Leiden - alle creatieve materialen in een catalogus (PDF download)

» Download catalogus (13mb)
» Gratis meebestellen

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je nu in!

Inschrijven